• Home
 • Μαθήματα
 • Α' Λυκείου (ΟΜΠ)

A' Λυκείου (ΟΜΠ)

Η επιλογή μαθημάτων αρχίζει από την Α΄ Λυκείου με τις Ομάδες Μαθημάτων Προσανατολισμού (ΟΜΠ). Η επιλογή ΟΜΠ δίνει στους μαθητές τη δυνατότητα να εμβαθύνουν σε 2 μαθήματα που τους ενδιαφέρουν, για 2 επιπλέον διδακτικές περιόδους.

1η Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού (1η ΟΜΠ): Αρχαία Ελληνικά / Αρχαιογνωσία και Ιστορία

Τα μαθήματα προσανατολισμού/εμβάθυνσης της 1ης ΟΜΠ είναι τα Αρχαία/Αρχαιογνωσία και η Ιστορία. Η 1η ΟΜΠ οδηγεί στην Κατεύθυνση Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, στην Κατεύθυνση Ξένων Γλωσσών και Ευρωπαϊκών Σπουδών και στην Κατεύθυνση Καλών Τεχνών. Ακολουθεί περιγραφή των μαθημάτων προσανατολισμού/εμβάθυνσης της 1ης ΟΜΠ.

Αρχαία Ελληνικά / Αρχαιογνωσία

Το μάθημα των Αρχαίων Ελληνικών επιδιώκει, μέσα από κείμενα της αρχαίας ελληνικής γραμματείας στο πρωτότυπο ή από μετάφραση, την πνευματική και ψυχική ανάπτυξη των μαθητών, τη συνειδητοποίηση της διαχρονικότητας και της οικουμενικότητας των ελληνικών αξιών, και την καλλιέργεια δημοκρατικού ήθους. Παράλληλα, στοχεύει στην κατανόηση απλών κειμένων της αττικής διαλέκτου και στη συνειδητοποίηση της ενότητας της ελληνικής γλώσσας.

Με τη διδασκαλία των Αρχαίων Ελληνικών επιδιώκεται, με μια διδακτική προσέγγιση στηριγμένη σε παιδαγωγικές αρχές, οι μαθητές:
 • Να έρθουν σε επαφή με τον αυθεντικό λόγο των Αρχαίων Ελλήνων συγγραφέων, συνειδητοποιώντας ότι η νέα ελληνική γλώσσα έχει τις ρίζες της στην αρχαία ελληνική και αποτελεί εξέλιξη και συνέχειά της.
 • Να γνωρίσουν τον λεξιλογικό θησαυρό του αρχαίου ελληνικού λόγου.
 • Να ασκηθούν στην ετυμολογική διερεύνηση των λέξεων και να γνωρίσουν γραμματικά και συντακτικά φαινόμενα μέσα από κείμενα.
 • Να οδηγηθούν σταδιακά στην κατανόηση και την ερμηνεία απλών αρχαίων κειμένων.
Με τη μελέτη της αρχαίας ελληνικής γλώσσας, ως φορέα της πνευματικής δημιουργίας των Αρχαίων Ελλήνων, οικοδομείται η πολιτισμική μας ταυτότητα και γίνεται αντιληπτή η ιδιοπροσωπία μας ως Ελλήνων και ως Ευρωπαίων πολιτών.

Ιστορία

Το μάθημα της Ιστορίας είναι κατεξοχήν ανθρωπιστικό μάθημα και απευθύνεται σε μαθητές με ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την επιστήμη της Ιστορίας. Βασικός σκοπός του μαθήματος είναι η καλλιέργεια της κριτικής και ιστορικής σκέψης και η διαμόρφωση της ιστορικής συνείδησης. Με τη διδασκαλία του μαθήματος της Ιστορίας επιδιώκεται η συνεχής ανανέωση του ενδιαφέροντος των μαθητών για το ιστορικό παρελθόν και για τη διάσωση της ιστορικής μνήμης, με στόχο τη διάπλαση ενεργών δημοκρατικών πολιτών.

Μέσα από επαρκή και πολυεπίπεδη γνώση του παρελθόντος οι μαθητές θα αποκτήσουν σταδιακά τη σύνθετη εκείνη διανοητική δεξιότητα, που θα τους επιτρέπει όχι μόνο να ερμηνεύουν γεγονότα και ιστορικά φαινόμενα παρωχημένων εποχών, αλλά και να κατανοούν τους ποικίλους παράγοντες (ιστορικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς, πολιτιστικούς, πολιτικούς κ.λπ.) που επηρεάζουν σύγχρονες καταστάσεις, ιδιαίτερα στο δικό τους ευρύ κοινωνικό και εθνικό περιβάλλον.

Η διδασκαλία του μαθήματος διευκολύνεται με τη χρήση των ειδικών Αιθουσών Ιστορίας (εργαστηρίων), που είναι κατάλληλα εξοπλισμένες με ηλεκτρονικούς υπολογιστές, βιντεοπροβολείς, ανακλαστικά διασκόπια, διαδραστικούς πίνακες, οπτικοακουστικό υλικό, μικρές βιβλιοθήκες κ.λπ. προς αξιοποίηση από τους διδάσκοντες και τους μαθητές. Οι μαθητές αναλαμβάνουν την εκπόνηση (ατομικών/ομαδικών) εργασιών (projects) Προβλέπονται, επίσης, οργανωμένες επισκέψεις σε μουσεία και ιστορικούς/αρχαιολογικούς χώρους, με σκοπό να κατανοούν οι μαθητές ιδιαίτερες πτυχές της ενότητας που διδάσκονται, μέσα από δραστηριότητες/εργασίες.

Το μάθημα της Ιστορίας διδάσκεται στην Α΄ Λυκείου τέσσερις (4) διδακτικές περιόδους την εβδομάδα. Η διδακτέα ύλη καθορίζεται από την Εποχή του Λίθου μέχρι τη Ρωμαϊκή Εποχή. Τα διδακτικά εγχειρίδια είναι τα πιο κάτω:
 • Α. Ν. Μαστραπάς, Ιστορία του Αρχαίου Κόσμου, Από τους προϊστορικούς πολιτισμούς της Ανατολής έως την εποχή του Ιουστινιανού, ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, Αθήνα 2012
 • Αγγ. Παντελίδου, Κ. Χατζηκωστή, Ι. Χρίστου, Ιστορία της Κύπρου, Από τη Νεολιθική μέχρι και τη Ρωμαϊκή εποχή, ΥΑΠ, Λευκωσία 1990

2η Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού (2η ΟΜΠ): Μαθηματικά και Φυσική

Τα μαθήματα προσανατολισμού/εμβάθυνσης της 2ης ΟΜΠ είναι τα Μαθηματικά και η Φυσική. Η 2η ΟΜΠ οδηγεί στην Κατεύθυνση Θετικών Επιστημών-Βιοεπιστημών-Πληροφορικής-Τεχνολογίας και στην Κατεύθυνση Καλών Τεχνών.

Ακολουθεί περιγραφή των μαθημάτων προσανατολισμού/εμβάθυνσης της 2ης ΟΜΠ.

Μαθηματικά

Τα Μαθηματικά Προσανατολισμού αποσκοπούν στην ανάπτυξη του υπόβαθρου για να χρησιμοποιούνται από όλες τις επιστήμες, ως εργαλείο και ως γλώσσα. Καλύπτει δηλαδή τις αναγκαίες προϋποθέσεις για σπουδές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως μεταξύ άλλων των θετικών επιστημών, των βιοεπιστημών, της τεχνολογίας, των οικονομικών, της εκπαίδευσης και των κοινωνικών επιστημών.

Τα Μαθηματικά βοηθούν τον μαθητή να αναπτύξει ένα πλαίσιο ικανοτήτων και δεξιοτήτων απαραίτητων για την αντιμετώπιση αναγκών του κόσμου της εργασίας και της καθημερινής πραγματικότητας, δηλαδή: τη δημιουργικότητα, την κριτική λογική σκέψη και αναστοχαστική διαχείριση της γνώσης, τη θεωρητική σκέψη και την ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη, την αναλυτική και συνθετική σκέψη, τη συλλογική εργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, την ικανότητα λύσης προβλημάτων μέσα από την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων και χρήση εναλλακτικών θεωριών, τη χρήση των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας και επικοινωνίας, την αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας.

Τα μαθηματικά ως ανθρώπινη δραστηριότητα εμπεριέχουν δημιουργικότητα και φαντασία που είναι απαραίτητα στοιχεία για την ανακάλυψη μοτίβων σχημάτων και αριθμών, την κατανόηση και απόδειξη σχέσεων, την κατασκευή μοντέλων, την ερμηνεία δεδομένων και την επικοινωνία ιδεών και εννοιών.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών εδράζεται σε τέσσερις αρχές:
 • Οι μαθηματικές έννοιες διερευνούνται με τρόπο που υποκινεί το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών.
 • Δίνεται έμφαση στη λύση προβλήματος.
 • Η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μαθηματικής εκπαίδευσης.
 • Όλοι οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν εμπειρίες μέσα από ένα ποιοτικό πρόγραμμα μαθηματικών.

Οι μαθητές θα διδαχθούν θέματα: Άλγεβρας, Γεωμετρίας, Αναλυτικής Γεωμετρίας, Τριγωνομετρίας και Στατιστικής.

Φυσική

Σκοπός του μαθήματος είναι να βοηθήσει τους μαθητές να αναπτύξουν το ενδιαφέρον και την αγάπη τους προς τη Φυσική μέσα από τη θεωρητική κατανόηση των φυσικών εννοιών, την εργαστηριακή διερεύνηση και τη μελέτη μοντέλων και προσομοιώσεων.

Η σχέση της επιστήμης της Φυσικής με την καθημερινή ζωή, με την εξήγηση των φυσικών φαινομένων που παρατηρούνται στον κόσμο που μας περιβάλλει, με τη δημιουργία του σύμπαντος αλλά και με τη σύγχρονη τεχνολογία, είναι ένας από τους βασικούς στόχους του μαθήματος.

Στη διδακτέα ύλη περιλαμβάνονται η μελέτη κινήσεων, σε συνάρτηση με τις αιτίες που τις προκαλούν, και στοιχεία από την κυματική οπτική. Η ύλη είναι εκσυγχρονισμένη, καθώς περιλαμβάνει στοιχεία σύγχρονης Φυσικής, και εμπλουτισμένη με αρκετά τεχνολογικά, ιστορικά και περιβαλλοντικά ένθετα, που βοηθούν τον μαθητή να κατανοήσει τις πολλές διαστάσεις του μαθήματος και τις καθοριστικές επιδράσεις που έχει, σε κάθε πτυχή της ζωής μας, η επιστήμη και η τεχνολογία σήμερα. Στο αναλυτικό πρόγραμμα προτείνεται μεγάλη ποικιλία διδακτικών προσεγγίσεων και διδακτικών μέσων, με έμφαση στην πειραματική διερευνητική εργασία σε ομαδοσυνεργατική προσέγγιση και στη χρήση του ηλεκτρονικού υπολογιστή ως καθημερινού εργαλείου για λήψη και επεξεργασία μετρήσεων και πληροφοριών, για μοντελοποίηση φαινομένων, και για εποπτικοποίηση φυσικών φαινομένων και τεχνολογικών εφαρμογών.

3η Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού (3η ΟΜΠ): Μαθηματικά και Οικονομικά

Τα μαθήματα προσανατολισμού/εμβάθυνσης της 3ης ΟΜΠ είναι τα Μαθηματικά και τα Οικονομικά. Η 3η ΟΜΠ οδηγεί στην Κατεύθυνση Οικονομικών Επιστημών και στην Κατεύθυνση Καλών Τεχνών.

Ακολουθεί περιγραφή των μαθημάτων προσανατολισμού/εμβάθυνσης της 3ης ΟΜΠ.

Μαθηματικά

Τα Μαθηματικά Προσανατολισμού αποσκοπούν στην ανάπτυξη του υπόβαθρου για να χρησιμοποιούνται από όλες τις επιστήμες, ως εργαλείο και ως γλώσσα. Καλύπτει δηλαδή τις αναγκαίες προϋποθέσεις για σπουδές σε όλους τους τομείς της ανθρώπινης δραστηριότητας, όπως μεταξύ άλλων των θετικών επιστημών, των βιοεπιστημών, της τεχνολογίας, των οικονομικών, της εκπαίδευσης και των κοινωνικών επιστημών.

Τα Μαθηματικά βοηθούν τον μαθητή να αναπτύξει ένα πλαίσιο ικανοτήτων και δεξιοτήτων απαραίτητων για την αντιμετώπιση αναγκών του κόσμου της εργασίας και της καθημερινής πραγματικότητας, δηλαδή: τη δημιουργικότητα, την κριτική λογική σκέψη και αναστοχαστική διαχείριση της γνώσης, τη θεωρητική σκέψη και την ικανότητα μετατροπής της θεωρίας σε πράξη, την αναλυτική και συνθετική σκέψη, τη συλλογική εργασία και ανταλλαγή πληροφοριών, την ικανότητα λύσης προβλημάτων μέσα από την αναζήτηση εναλλακτικών λύσεων και χρήση εναλλακτικών θεωριών, τη χρήση των τεχνολογιών της κοινωνίας της πληροφορίας και επικοινωνίας, την αίσθηση της πρωτοβουλίας και της επιχειρηματικότητας. Τα μαθηματικά ως ανθρώπινη δραστηριότητα εμπεριέχουν δημιουργικότητα και φαντασία που είναι απαραίτητα στοιχεία για την ανακάλυψη μοτίβων σχημάτων και αριθμών, την κατανόηση και απόδειξη σχέσεων, την κατασκευή μοντέλων, την ερμηνεία δεδομένων και την επικοινωνία ιδεών και εννοιών.

Το αναλυτικό πρόγραμμα των μαθηματικών εδράζεται σε τέσσερις αρχές:
 • Οι μαθηματικές έννοιες διερευνούνται με τρόπο που υποκινεί το ενδιαφέρον και την περιέργεια των μαθητών.
 • Δίνεται έμφαση στη λύση προβλήματος.
 • Η τεχνολογία αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της μαθηματικής εκπαίδευσης.
 • Όλοι οι μαθητές πρέπει να αποκτήσουν εμπειρίες μέσα από ένα ποιοτικό πρόγραμμα μαθηματικών.

Οι μαθητές θα διδαχθούν θέματα: Άλγεβρας, Γεωμετρίας, Αναλυτικής Γεωμετρίας, Τριγωνομετρίας και Στατιστικής.

Οικονομικά

Σκοπός του μαθήματος των Οικονομικών είναι να προσφέρει στους μαθητές τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να καταλαβαίνουν και να εξηγούν τα διάφορα οικονομικά φαινόμενα της καθημερινής ζωής. Ακόμη, οι βασικές αυτές γνώσεις τους βοηθούν να προχωρούν στη μελέτη της οικονομικής επιστήμης σε μεγαλύτερο βάθος, για να σχηματίζουν ιδίαν αντίληψη για τα οικονομικά συστήματα και τους οικονομικούς νόμους που ρυθμίζουν τη ζωή μας στα εθνικά και διεθνή πλαίσια.

Η Οικονομική επιστήμη ως Κοινωνική επιστήμη, μελετά τα φαινόμενα της παραγωγής, της ζήτησης, της προσφοράς, της αποταμίευσης, των επενδύσεων, του πληθωρισμού , της ανεργίας, της φορολογίας και πλήθος άλλα. Έχει εφαρμογή στους περισσότερους τομείς της καθημερινής μας ζωής, και παράλληλα προσφέρει πολλές προοπτικές εργοδότησης, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα.

Στο συγκεκριμένο μάθημα γίνεται ξεχωριστή αναφορά και στη Λογιστική, που στόχο έχει να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες με τις οποίες θα μπορέσουν να συνεχίσουν τη μελέτη της Λογιστικής σε ψηλότερο επίπεδο και να τους δώσει τη δυνατότητα να παρακάθονται σε εξωτερικές εξετάσεις στο μέλλον, όπως για παράδειγμα εκείνες του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (L.C.C.I.).

Η Λογιστική προσφέρει πολυάριθμες επιλογές για επαγγελματική σταδιοδρομία, σε πολλούς τομείς και κλάδους της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αναφορικά με τις ανάγκες απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία 2014-2024 (ΑνΑΔ, 2015), η Λογιστική εξακολουθεί να είναι το επάγγελμα με τις μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης στην αγορά εργασίας.

4η Ομάδα Μαθημάτων Προσανατολισμού (4η ΟΜΠ): Οικονομικά και Αγγλικά

Τα μαθήματα προσανατολισμού/εμβάθυνσης της 4ης ΟΜΠ είναι τα Οικονομικά και τα Αγγλικά. Η 4η ΟΜΠ οδηγεί στην Κατεύθυνση Υπηρεσιών και στην Κατεύθυνση Καλών Τεχνών.

Ακολουθεί περιγραφή των μαθημάτων προσανατολισμού/εμβάθυνσης της 4ης ΟΜΠ.

Οικονομικά

Σκοπός του μαθήματος των Οικονομικών είναι να προσφέρει στους μαθητές τις γνώσεις που θα τους βοηθήσουν να καταλαβαίνουν και να εξηγούν τα διάφορα οικονομικά φαινόμενα της καθημερινής ζωής. Ακόμη, οι βασικές αυτές γνώσεις τους βοηθούν να προχωρούν στη μελέτη της οικονομικής επιστήμης σε μεγαλύτερο βάθος, για να σχηματίζουν ιδίαν αντίληψη για τα οικονομικά συστήματα και τους οικονομικούς νόμους που ρυθμίζουν τη ζωή μας στα εθνικά και διεθνή πλαίσια.

Η Οικονομική επιστήμη ως Κοινωνική επιστήμη, μελετά τα φαινόμενα της παραγωγής, της ζήτησης, της προσφοράς, της αποταμίευσης, των επενδύσεων, του πληθωρισμού , της ανεργίας, της φορολογίας και πλήθος άλλα. Έχει εφαρμογή στους περισσότερους τομείς της καθημερινής μας ζωής, και παράλληλα προσφέρει πολλές προοπτικές εργοδότησης, τόσο στον Ιδιωτικό όσο και στον Δημόσιο τομέα.

Στο συγκεκριμένο μάθημα γίνεται ξεχωριστή αναφορά και στη Λογιστική, που στόχο έχει να βοηθήσει τους μαθητές να αποκτήσουν τις αναγκαίες γνώσεις και δεξιότητες με τις οποίες θα μπορέσουν να συνεχίσουν τη μελέτη της Λογιστικής σε ψηλότερο επίπεδο και να τους δώσει τη δυνατότητα να παρακάθονται σε εξωτερικές εξετάσεις στο μέλλον, όπως για παράδειγμα εκείνες του Εμπορικού και Βιομηχανικού Επιμελητηρίου του Λονδίνου (L.C.C.I.).

Η Λογιστική προσφέρει πολυάριθμες επιλογές για επαγγελματική σταδιοδρομία, σε πολλούς τομείς και κλάδους της οικονομικής και επιχειρηματικής δραστηριότητας. Σύμφωνα με τις προβλέψεις της Αρχής Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού αναφορικά με τις ανάγκες απασχόλησης στην Κυπριακή Οικονομία 2014-2024 (ΑνΑΔ, 2015), η Λογιστική εξακολουθεί να είναι το επάγγελμα με τις μεγαλύτερες ανάγκες απασχόλησης στην αγορά εργασίας.

Αγγλικά

Γενική περιγραφή – γενικός σκοπός του προγράμματος
Οι απαιτήσεις της σημερινής κοινωνίας δημιουργούν καθημερινές και συνεχείς προκλήσεις μάθησης στον ευρύτερο κοινωνικό, οικονομικό και πολιτισμικό χώρο, μέσα στον οποίο οι μαθητές ενεργοποιούνται ως πολίτες. Ως εκ τούτου, η γνώση της Αγγλικής γλώσσας καθίσταται βασικό προσόν και αποτελεί απαραίτητο όχημα και εργαλείο για την ατομική ανάπτυξη και επαγγελματική αποκατάσταση των αυριανών πολιτών. Η Αγγλική Γλώσσα είναι η πλέον καθιερωμένη γλώσσα στους τομείς του Εμπορίου, της Τεχνολογίας και Υπηρεσιών και η ευρεία χρήση της αποτελεί προϋπόθεση για σπουδές σε όλους τους τομείς. Το Πρόγραμμα Σπουδών για το μάθημα των Αγγλικών αποσκοπεί στη γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας σε γραπτή και προφορική μορφή, στην ανάπτυξη κομβικών δεξιοτήτων καθώς και στην καλλιέργεια αξιών που απαιτούνται από την κοινωνία του 21ου αιώνα.
Μέσα από ποικιλία θεματικών ενοτήτων, σύγχρονα μέσα και σύγχρονες μεθόδους διδασκαλίας, οι μαθητές αναπτύσσουν τις απαραίτητες δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού και γραπτού λόγου, και παράλληλα, διευρύνουν τους ορίζοντές τους. Το Πρόγραμμα Σπουδών έχει αναπτυχθεί σύμφωνα με τα επίπεδα γλωσσικής επάρκειας που προτείνονται στο Κοινό Ευρωπαϊκό Πλαίσιο Αναφοράς (ΚΕΠΑ). Σύμφωνα με το ΚΕΠΑ, οι απόφοιτοι μας θα έχουν το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας Β2 που αποτελεί πολύ καλή γνώση της Αγγλικής.

Στόχοι του μαθήματος (γνώσεις, δεξιότητες που θα καλλιεργήσουν οι μαθητές)
Με τη διδασκαλία του μαθήματος επιδιώκεται:
 • Επαρκής γνώση και χρήση της Αγγλικής γλώσσας: δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής προφορικού λόγου, δεξιότητες κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου σύμφωνα με το επίπεδο γλωσσικής επάρκειας Β1
 • Εμπλουτισμός των γνώσεων και εμπειριών των μαθητών με πολιτιστικά και πολιτισμικά στοιχεία από άλλες χώρες και πολιτισμούς, πιο ουσιαστική κατανόηση του δικού τους πολιτισμού και τρόπου ζωής όπως αυτός συγκρίνεται με τον πολιτισμό και τρόπο ζωής των αγγλόφωνων και άλλων χωρών
  • Συνειδητοποίηση της πολιτισμικής διαφοράς με τρόπο που συμβάλλει στη βελτίωση της αμοιβαίας κατανόησης των λαών και της αποδοχής
  • Ευαισθητοποίηση σε θέματα διαφορετικότητας
 • Δυνατότητα διάδρασης, προφορικής και γραπτής σε ανεπτυγμένη και σύνθετη μορφή
 • Ανάπτυξη κριτικής σκέψης, ικανότητα επίλυσης προβλημάτων και εφαρμογής της θεωρίας στην πράξη
 • Ανάπτυξη Δημιουργικότητας και καλλιέργειας αισθητικού κριτηρίου
 • Ικανότητα ενσυναίσθησης, δεξιότητες διαπροσωπικής επικοινωνίας καθώς και ικανότητα αναγνώρισης μηχανισμών μάθησης και αξιοποίησής τους για την περαιτέρω ανάπτυξη των μαθητών
Διδακτικά βιβλία και βασικές ενότητες
Τα υφιστάμενα διδακτικά βιβλία θα αντικατασταθούν με τη νέα σχολική χρονιά όπου θα συνάδουν κατά το μέγιστο με τους σκοπούς και στόχους του προγράμματος. Οι θεματικές ενότητες συμπεριλαμβάνουν: Γνωρίζω τον κόσμο (πολιτισμός, παραδόσεις, Ιστορία, ήθη/έθιμα, τρόπος ζωής), Τουρισμός, Προσωπικότητες, Ψυχαγωγία, Εργασία, Περιβάλλον, Σύγχρονη ζωή (Τεχνολογία, Η/Υ, Διαδίκτυο, ΜΜΕ, Εκπαίδευση), Ανθρώπινες σχέσεις, Λογοτεχνία κ.ά.